KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO EPREZENTOWANIA PRZEWOŹNIKÓW ORAZ KIEROWCÓW ODBIERAJĄCYCH TOWAR Z BAZY INBAP TERMINAL w Małaszewiczach Małych

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INBAP TERMINAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej: INBAP TERMINAL).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: terminal@inbap.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

a) wydanie Karty kierowcy do odbioru towarów w Bazach INBAP TERMINAL,
b) weryfikacja procesu realizacji odbiorów towaru z Baz INBAP TERMINAL,
c) prowadzenie rejestru wykroczeń regulaminowych,
d) monitoring procesu odbioru towaru przez kierowców,
e) realizacja wymogów wynikających z przepisów „Umowy europejskiej – dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”,
f) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych INBAP TERMINAL.

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z przepisów „Umowy europejskiej – dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”.

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem INBAP TERMINAL jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia i prawidłowego funkcjonowania obiektów INBAP TERMINAL oraz zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi INBAP TERMINAL, tym samym zapewnienie obrotu prawnego INBAP TERMINAL w związku z funkcjonowaniem wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych INBAP TERMINAL.

Zakres przetwarzanych przez INBAP TERMINAL danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o zgłoszenie kierowcy obejmuje następujące dane:

a) w przypadku Przewoźnika/osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika: nazwa Przewoźnika, NIP, dane siedziby, REGON, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika, adres do korespondencji;

b) w przypadku Kierowcy: nazwisko i imię, PESEL, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer zaświadczenia ADR, numer zaświadczenia TDT, numer telefonu komórkowego, oraz wizerunek.

W związku z funkcjonowaniem wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych INBAP TERMINAL zakres danych osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika może być szerszy w zależności od danych zawartych w pełnomocnictwie.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań INBAP TERMINAL oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, dostawcom systemów teleinformatycznych oraz systemów monitorujących wykorzystywanych przez INBAP TERMINAL w tym procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od ostatniego użycia Karty Kierowcy.

Nagrania z monitoringu wizyjnego na urządzeniach rejestrujących przechowywane są przez okres 30 dni. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, gdy dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy określone powyżej ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Dane osobowe Przewoźnika i osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika dla celu

funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych INBAP TERMINAL będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez ww. osoby sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących tych osób.

 VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,

c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy łączącej go z INBAP TERMINAL/wskazujący Panią/Pana jako pełnomocnika lub jako inną osobę działającą w jego imieniu.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt III. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru towaru z baz INBAP TERMINAL.